Введіть посаду

Огляд статистики зарплатні в галузі "HR фахівці / Бізнес тренери в Стрию"

Отримувати інформацію зі статистикою на пошту

Огляд статистики зарплатні в галузі "HR фахівці / Бізнес тренери в Стрию"

9 579 ₴ Середня зарплата в місяць

Рівень середньої зарплатні в галузі "HR фахівці / Бізнес тренери" за останні 12 місяців в Стрию

Валюта: UAH USD Рік: 2021 2020 2019
На гістограмі зображено зміна рівня середньої заробітної плати в Стрию.

Рейтинг затребуваних професій в галузі "HR фахівці / Бізнес тренери в Стрию" в 2021 році

HR специалист є найбільш затребуваною професією в Стрию в галузі HR фахівці / Бізнес тренери. За даними нашого сайту, кількість вакансій становить 4. Рівень середньої заробітної плати у професії HR специалист дорівнює 9000 грн

Рекомендовані вакансії

менеджер по персоналу
ФОП Петкова Маша, Стрый
Кoмпaния нaбиpaет сoтpудникoв нa дoлжнoсть менеджеp пo пoдбopу пеpсoнaлa Тpебoвaния: -Девушки и женщины в вoзpaсте oт 20 дo 55 лет. - нaличие для paбoты нa 3-4 чaсa в день. -Нaличие кoмпьютеpa или нoутбукa co cкopocтным интеpнетoм. -Желaние oбучaться, paбoтaть и пoлучaть дoстoйную зapплaту. -кoммуникaбельнoсть. -Выcшее oбpaзoвaние. Oбязaннocти: -Paзмещение pеклaмы в интеpнете. -Oбpaбoткa зaпpocoв клиентoв. -Кoнcультaции клиентoв. Уcлoвия: -Беcплaтнoе oбучениедистaнциoннoе бесплaтнoе oбучение. -Oфициaльнoе тpудoуcтpoйcтвo. -Вoзмoжнocть кapьеpнoгo pocтa дo диpектopa мaгaзинa в cвoём гopoде c бoлее выcoким дoхoдoм. -Paбoтa из дoмa. Pезюме oтпpaвлять нa электpoнную пoчту Зa пoдpoбнoстями пишите нa Вaйбеp +380973453846 с пометкой "Работа на Алджоб". Нa звoнки не oтвечaю.
провідний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів
Нова державна служба України, Стрый
Кваліфікаційні вимогиОсвіта:Вища за спеціальностями: «Економіка», «Облік і аудит», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування». Ступінь освіти – вища, не нижче молодшого бакалавра, бакалавра.Досвід роботи: не потребує.Володіння державною мовою: вільне володіння державною мова Вимоги до компетентностіЯкісне виконання поставлених завдань:- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягненняВідповідальність:- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконуватиКомандна робота та взаємодія:- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);- орієнтація на командний результат;- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;- відкритість в обміні інформацієюЦифрова грамотність:- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.Знання законодавства:- Конституції України;- Закону України «Про державну службу»;- Закону України «Про запобігання корупції»та іншого законодавстваЗнання законодавства у сфері:- Бюджетного кодексу України;- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;- Закону України «Про публічні закупівлі»;- Закону України «Про Державний бюджет»;- Бюджетного кодексу України, - Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», - Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228,- Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, - Порядку затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (із змінами),- Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ДКСУ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, - законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, організаційно-розпорядчих документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, що стосуються реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;- правил внутрішнього службового розпорядку, етичної поведінки державних службовців, обмежень, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, правил охорони праці, виробничої санітарії і гігієни праці, пожежної безпеки.Професійні знання:-вміння практично використовувати нормативно-правові акти, що регламентують порядки казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за видатками, складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Держаної казначейської служби України. Посадові обовязки здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення зведених та індивідуальних кошторисів, зведених та індивідуальних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів, змін до них; здійснює контроль за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах, помісячних планах асигнувань загального фонду, планах спеціального фонду, планах використання бюджетних коштів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів затвердженому річному та помісячному розпису державного та місцевих бюджетів; приймає реєстри бюджетних зобов’язань та підтвердні документи до них, перевіряє відповідність поданих документів напрямкам їх використання відповідно до вимог бюджетної класифікації, та приймає рішення щодо їх реєстрації, здійснює реєстрацію бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів або повертає подані документи розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів без виконання у встановленому законодавством порядку; приймає документи для опрацювання через систему дистанційного обслуговування Державної казначейської служби України; перевіряє правильність оформлення і відповідність поданих платіжних документів у паперовій формі та у електронному вигляді відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також на відповідність поданим зразкам підписів і печатки і проводить оплату рахунків установ і організацій (згідно розподілу) або повертає документи без виконання у встановленому законодавством порядку; за погодженням з заступником начальника управління-начальником відділу або особою що його заміщає здійснює безспірне списання коштів із рахунків клієнтів за коштами загального та спеціального фондів за судовими рішеннями про стягнення коштів або повертає отримані документи без виконання з дотриманням вимог нормативно-правових актів; виконує операційну роботу (приймає та проводить платіжні документи - платіжні доручення, меморіальні ордери, розподіли виділених бюджетних асигнувань, розпорядження на фінансування за коштами місцевих бюджетів). Формує та друкує виписки з рахунків клієнтів з проставленням штампу «Оплачено» на розрахункових та підтвердних документах; здійснює бухгалтерські проведення щодо відображення надходжень і проведених видатків бюджетних установ в натуральній формі, відображення операцій, проведених в іноземній валюті на рахунках бюджетних установ для достовірного відображення даних у фінансовій звітності; приймає участь у формуванні справ, які ведуться відповідно до затвердженої номенклатури відділу, та передачі їх на архівне зберігання; дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадубезстроково Умови оплати праціпосадовий оклад – 4670,00 грн., надбавки, виплати, премії, які передбачаються статтями 50, 52 Закону України «Про державну службу» Термін подачі заявок: 2021-06-04
провідний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів
Нова державна служба України, Стрый
Кваліфікаційні вимогиОсвіта:Вища за спеціальностями: «Економіка», «Облік і аудит», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування». Ступінь освіти – вища, не нижче молодшого бакалавра, бакалавра.Досвід роботи: не потребуєВолодіння державною мовою: вільне володіння державною мовою Вимоги до компетентностіЯкісне виконання поставлених завдань:- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягненняВідповідальність:- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконуватиКомандна робота та взаємодія:- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);- орієнтація на командний результат;- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;- відкритість в обміні інформацієюЦифрова грамотність:- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвиткуЗнання законодавства:- Конституції України;- Закону України «Про державну службу»;- Закону України «Про запобігання корупції»та іншого законодавстваЗнання законодавства у сфері:- Бюджетного кодексу України;- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;- Закону України «Про публічні закупівлі»;- Закону України «Про Державний бюджет»;- Бюджетного кодексу України, - Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», - Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228,- Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, - Порядку затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (із змінами),- Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах ДКСУ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309, - законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, організаційно-розпорядчих документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, що стосуються реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;- правил внутрішнього службового розпорядку, етичної поведінки державних службовців, обмежень, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, правил охорони праці, виробничої санітарії і гігієни праці, пожежної безпеки.Професійні знання:- вміння практично використовувати нормативно-правові акти, що регламентують порядки казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за видатками, складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Держаної казначейської служби України. Посадові обовязки здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення зведених та індивідуальних кошторисів, зведених та індивідуальних планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів, змін до них; здійснює контроль за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах, помісячних планах асигнувань загального фонду, планах спеціального фонду, планах використання бюджетних коштів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів затвердженому річному та помісячному розпису державного та місцевих бюджетів; приймає реєстри бюджетних зобов’язань та підтвердні документи до них, перевіряє відповідність поданих документів напрямкам їх використання відповідно до вимог бюджетної класифікації, та приймає рішення щодо їх реєстрації, здійснює реєстрацію бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів або повертає подані документи розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів без виконання у встановленому законодавством порядку; приймає документи для опрацювання через систему дистанційного обслуговування Державної казначейської служби України; перевіряє правильність оформлення і відповідність поданих платіжних документів у паперовій формі та у електронному вигляді відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також на відповідність поданим зразкам підписів і печатки і проводить оплату рахунків установ і організацій (згідно розподілу) або повертає документи без виконання у встановленому законодавством порядку; за погодженням з заступником начальника управління-начальником відділу або особою що його заміщає здійснює безспірне списання коштів із рахунків клієнтів за коштами загального та спеціального фондів за судовими рішеннями про стягнення коштів або повертає отримані документи без виконання з дотриманням вимог нормативно-правових актів; виконує операційну роботу (приймає та проводить платіжні документи - платіжні доручення, меморіальні ордери, розподіли виділених бюджетних асигнувань, розпорядження на фінансування за коштами місцевих бюджетів). Формує та друкує виписки з рахунків клієнтів з проставленням штампу «Оплачено» на розрахункових та підтвердних документах; здійснює бухгалтерські проведення щодо відображення надходжень і проведених видатків бюджетних установ в натуральній формі, відображення операцій, проведених в іноземній валюті на рахунках бюджетних установ для достовірного відображення даних у фінансовій звітності; приймає участь у формуванні справ, які ведуться відповідно до затвердженої номенклатури відділу, та передачі їх на архівне зберігання; дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посадубезстроково Умови оплати праціпосадовий оклад – 4670,00 грн., надбавки, виплати, премії, які передбачаються статтями 50, 52 Закону України «Про державну службу» Термін подачі заявок: 2021-06-04
Регіональний менеджер (по Західній Україні, будівельні об'єкти)
Нова Сервіс, ТзОВ, Стрый
Требования: менеджер з власним авто, досвід роботи від 2-х роківУсловия работы: робочий день з пн- пт, з 8.45 год до 17.45 годОбязанности: пошук будівельних об'єктів
Менеджер руководитель.
Фреш, Стрый
Если Вы ищите способ реализовать свои амбиции и при этом не быть должным и обязанным - тогда эта информация может быть для Вас полезна!Наша компания набирает сотрудников на должность менеджера приема заказов.Сидя за компьютером, на удобном кресле в уютном своем доме и попивая кофеек .Вы можете улучшать качество своей жизни и превращать бестолковое "сидение" в интернете в зарабатывание денег.- График: корректировка графика под васЗа подробностями пишите на Вайбер 0916013572 с пометкой" Работа на сайте Алджоб" или на пошту.